RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chełmońskiego 2, 80 – 301 Gdańsk, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, adres kontaktowy e-mail: pkugdansk@wp.pl, lub tel. 881-202-725.
  3. Cele przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe, a także dane Państwa dzieci lub podopiecznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, aktywnego członkostwa w Stowarzyszeniu lub udzielonej zgody:

–    w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizowaniem zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

–    w celu realizacji umów z kontrahentami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

–    w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO. W tym  przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dziecka lub podopiecznego mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności upoważnione organy i instytucje państwowe;
  • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, biuro rachunkowo-księgowe lub zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych. 

Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. 

5. Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w Stowarzyszeniu do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres przechowywania
w ramach archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności rozliczeniowo-finansowymi.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie, Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci lub podopiecznych, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator Danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia trwającej umowy, członkostwa lub też postępowania administracyjnego z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz swoich dzieci lub podopiecznych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obligatoryjne (obowiązkowe), np. do zawarcia umowy między stronami lub też zgłoszenia członkostwa w Stowarzyszeniu i korzystaniu z różnych form pomocy świadczonych przez Administratora Danych.  

W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy lub członkostwa, pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, skargi bez rozpatrzenia. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych członek lub współpracownik zostanie o tym fakcie poinformowany przez Administratora.

8. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do Stowarzyszenia będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci lub podopiecznych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.