Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

http://pkugdansk.pl/

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu  http://pkugdansk.pl/, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chełmońskiego 2, 80 – 301 Gdańsk.  Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu
e-mail: pkugdansk@wp.pl lub telefonicznie: 881-202-725. Administrator Danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia http://pkugdansk.pl/ , na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
 • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail, formularza kontaktowego lub telefonu kontaktowego dostępnego na stronie http://pkugdansk.pl/index.php/kontakt/:   
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • inne dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika, np. numer telefonu w celu przyspieszenia kontaktu lub realizacji zgłoszonej sprawy.
 • Przekazanie danych wskazanych powyżej w ppkt. e) jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, złożony wniosek, prośbę lub skargę. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie niemożność przekazania użytkownikowi odpowiedzi.
 • Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zapytania, realizacji i rozpatrzenia sprawy, a po tym okresie przez czas do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w ppkt. f). W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji przygotowania odpowiedzi,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy archiwizacyjne, podatkowe, rozliczeniowe, itp.,
  • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przepisów prawa np. z umowy.
 • Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również z przepisów prawa, którym podlega Administrator.


4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług IT, technicznych i podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, doradcze na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa udostępnianych danych;
 • innym administratorom, np. dostawcom korespondencji, firmom kurierskim.

5. Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

7. W celu realizacji wskazanych powyżej w pkt. 6 praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: pkugdansk@wp.pl

8. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.

9. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu http://pkugdansk.pl/. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, darczyńców, stowarzyszeń lub serwisów społecznościowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

10. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.


II. POLITYKA COOKIES

 1. Administrator Danych gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookie, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://pkugdansk.pl/  
 3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 4. Celem wykorzystywania plików cookie przez Serwis jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
 5. Za pomocą technologii cookie zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookie w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
 7. Pliki cookie mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem partnerów IT.
 8. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron WWW, przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm lub instytucji. Korzystanie z tych aplikacji lub odnośników może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 9. Pliki cookie, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 10. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookie, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 11. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookie, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 12. Informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookie – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

13. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą, aby pliki cookie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.